Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter

Versjon 2018:1 gjeldende fra 13. juni 2018.

Innledende bestemmelser

 1. Anvendelsesområde

Stomu Consult AS (Telexperten) Norway AS (”Stomu Consult AS (Telexperten)”) sine Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av        Stomu Consult AS (Telexperten).

Særskilte bestemmelser for levering av produkt, tjenester og supporttjenester finnes nedenfor. Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser.

Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.

Dersom du handler som forbruker gjelder isteden Allmenne kjøpsvilkår for forbrukere.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt

 1. Produktinformasjon

Varene som presenteres på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider utgjør Stomu Consult AS (Telexperten)s ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

 1. Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Stomu Consult AS (Telexperten) forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider.

Importprodukter som ikke er en del av Stomu Consult AS (Telexperten)s standardsortiment prises basert på valutakursen på faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs som bestemt av Stomu Consult AS (Telexperten).

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.

Mer informasjon om fraktkostnad finnes her.

 1. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling skjer ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk.

Faktura sendes normalt elektronisk på e-post i PDF-format til bestillerens oppgitte epostadresse, eller den adressen som er registrert som bedriftens dedikerte fakturamottak. Ønsker du å registrere eller endre fakturaadresse, ta gjerne kontakt med oss på [email protected]

Betaling kan også på forespørsel skje gjennom finansiering via en av Stomu Consult AS (Telexperten)s samarbeidspartnere.

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Stomu Consult AS (Telexperten)s bankkonto senest ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling har Stomu Consult AS (Telexperten) rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Stomu Consult AS (Telexperten) (reklamasjon) må være Stomu Consult AS (Telexperten) i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Stomu Consult AS (Telexperten).

Produktene forblir Stomu Consult AS (Telexperten)s eiendom frem til Stomu Consult AS (Telexperten) har mottatt full betaling.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Stomu Consult AS (Telexperten) rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Stomu Consult AS (Telexperten) aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.

 1. Levering

Levering skjer i Norge av transportør eller av Stomu Consult AS (Telexperten)s engasjerte leverandør med følgende leveringsvilkår: Ex works Stomu Consult AS (Telexperten)s lager iht. Incoterms 2010. Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Stomu Consult AS (Telexperten) sitt lager.

Stomu Consult AS (Telexperten) har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

 1. Retur

På vilkårene under aksepterer Stomu Consult AS (Telexperten) retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.

Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos Stomu Consult AS (Telexperten), eller faktureres separat.

Ved ønske om retur skal kunden kontakte Stomu Consult AS (Telexperten), og avtale retur av produktet/ene til Stomu Consult AS (Telexperten) sammen med kopi av ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen godkjent av Stomu Consult AS (Telexperten) skal være tilgjengelig for Stomu Consult AS (Telexperten) senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returbekreftelse. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på produktet under transport.

Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad. Godkjenning av returer forutsetter oppfyllelse av de ovennevnte forpliktelser.

 1. Transportskader

Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Transportskader må meldes til transportøren samt Stomu Consult AS (Telexperten) på leveransedagen. Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og Stomu Consult AS (Telexperten).

 1. Reklamasjon

Ved mottak av leveransen, skal kunden undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift. produktene/leveransen må framlegges Stomu Consult AS (Telexperten) umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest ti (10) dager fra fakturadato. Produktet må returneres på angitt måte.

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Stomu Consult AS (Telexperten) og avtale dette i forkant av forsendelse. En ikke avtalt retur innebærer ikke at Stomu Consult AS (Telexperten) har akseptert reklamasjonen. Ved retur skal returfrakten til Stomu Consult AS (Telexperten) være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Ved feilaktig reklamasjon har Stomu Consult AS (Telexperten) rett til å sende produktet/ene i retur til kunde, samt belaste fraktkostnader. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). Kunde er ansvarlig for tap eller mangler ved produktet under transport. Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Stomu Consult AS (Telexperten) forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

 1. Garanti

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Stomu Consult AS (Telexperten) gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

 1. Ansvar

Dersom det foreligger mangel som Stomu Consult AS (Telexperten) svarer for, forplikter Stomu Consult AS (Telexperten) seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Stomu Consult AS (Telexperten) forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

Stomu Consult AS (Telexperten) er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Stomu Consult AS (Telexperten)s sortiment eller for kompatibilitet med kundens nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Stomu Consult AS (Telexperten) eller følger av produktinformasjon gitt av Stomu Consult AS (Telexperten).

Stomu Consult AS (Telexperten) s ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangels beføyelser gjeldende mot Stomu Consult AS (Telexperten). Stomu Consult AS (Telexperten) svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.

Stomu Consult AS (Telexperten)s totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Stomu Consult AS (Telexperten) ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Produktene eller Tjenestene i løpet av siste 12 måneders periode.

 1. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Stomu Consult AS (Telexperten) seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive produsenter/leverandører er tilgjengelig på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider under fanen kundeservice/kontakt/hvem kontakter jeg. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider.

 1. Særskilte vilkår for programvare

All programvare som måtte finnes tilgjengelig på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare gjelder den respektive produsent eller lisensgivers vilkår. Vilkårene kan medfølge eller inngå i programvaren. I lys av det ovenstående, godtar Stomu Consult AS (Telexperten) ikke ansvaret for salg av programvare, inkludert men ikke begrenset til, garanti om att programvaren passer til formålet eller eiendomsrettigheter. Alt kjøp av programvare via www.telexperten.no skjer i henhold til Stomu Consult AS (Telexperten)s generelle vilkår.

 1. Særskilt om skytjenester

Ved kjøp av skytjenester henviser Stomu Consult AS (Telexperten) kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester.

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester

 1. Omfang og gjennomføring

Stomu Consult AS (Telexperten) vil utføre den avtalte tjenesten (“Tjenesten”) på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer.

Stomu Consult AS (Telexperten) kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Stomu Consult AS (Telexperten) engasjerer en underleverandør vil Stomu Consult AS (Telexperten) være ansvarlig for både Stomu Consult AS (Telexperten)s og underleverandørens arbeid.

Kunden må gi Stomu Consult AS (Telexperten) tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Stomu Consult AS (Telexperten) skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal Stomu Consult AS (Telexperten) få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

 1. Betaling mm.

Stomu Consult AS (Telexperten) har rett til betaling etter Stomu Consult AS (Telexperten)s til enhver tid gjeldende prisliste. Stomu Consult AS (Telexperten) har rett til å justere avtalte priser i samsvar med endringer i egne kostnader fra f.eks. underleverandører, eller ihht. Statistisk sentralbyrås indeks over snittlønn i undergruppen IKT-tjenester.

Stomu Consult AS (Telexperten)s kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten.

Stomu Consult AS (Telexperten) har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene.

Stomu Consult AS (Telexperten) utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Stomu Consult AS (Telexperten) har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

 1. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering.

Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Stomu Consult AS (Telexperten)s bankkonto innen ti (10) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Stomu Consult AS (Telexperten) rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Stomu Consult AS (Telexperten) må være Stomu Consult AS (Telexperten) i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Stomu Consult AS (Telexperten).

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Stomu Consult AS (Telexperten) rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

 1. Bestilling og ordrebekreftelse

Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet.

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

 1. Ansvar

Foreligger feil ved tjenesten som Stomu Consult AS (Telexperten) er ansvarlig for, er Stomu Consult AS (Telexperten) forpliktet til å, etter eget valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis Stomu Consult AS (Telexperten) velger å ikke avhjelpe mangelen eller omlevere, har kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet.

Stomu Consult AS (Telexperten) er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Stomu Consult AS (Telexperten). Hvis Tjenesten består i rådgivning er Stomu Consult AS (Telexperten)s ansvar begrenset til slik rådgivning basert på den informasjonen som gis av kunden. Stomu Consult AS (Telexperten) tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter med bakgrunn i Stomu Consult AS (Telexperten)s rådgivning.

Stomu Consult AS (Telexperten)s totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Stomu Consult AS (Telexperten) ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Tjenestene i løpet av siste 6 måneders-periode.

Stomu Consult AS (Telexperten) er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for (ii) tap av data.

Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere Stomu Consult AS (Telexperten) om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av andre gjør i kundens IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som Stomu Consult AS (Telexperten) leverer. Stomu Consult AS (Telexperten) er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles Stomu Consult AS (Telexperten) i samsvar med det ovenstående.

 1. Reklamasjon

Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres.

 1. Immaterielle rettigheter

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes særskilt for Stomu Consult AS (Telexperten) for kundens regning. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Stomu Consult AS (Telexperten) en ikke-eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle åndsverk laget av Stomu Consult AS (Telexperten) for kundes regning.

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Stomu Consult AS (Telexperten) eller tredjepart utover det som angis ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører Stomu Consult AS (Telexperten) eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender.

Stomu Consult AS (Telexperten) er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten.

 1. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen.

Stomu Consult AS (Telexperten) garanterer at Tjenesten som utføres av Stomu Consult AS (Telexperten) og de immaterielle rettigheter som Stomu Consult AS (Telexperten) skaper eller gir under kontrakten (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Stomu Consult AS (Telexperten) leverandører) så vidt Stomu Consult AS (Telexperten) kjenner til, ikke krenker tredjeparts rettigheter.

Kunden skal straks varsle Stomu Consult AS (Telexperten) skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten.

Ved en påstand om krenkelse, som Stomu Consult AS (Telexperten) er ansvarlig for, (ikke overtredelser knyttet til endring av kunde eller relatert til tredjepartsprodukter eller lignende brudd), skal Stomu Consult AS (Telexperten) ha rett til, for egen regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Stomu Consult AS (Telexperten). Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. Dersom Stomu Consult AS (Telexperten) ikke kan sikre Kundens rett til bruk av lignende, akseptabelt produkt eller tjeneste, har begge parter, som eksklusive kompensasjon i forhold til påstått brudd, rett til å heve avtalen gjeldende for aktuelle produkter eller tjenester med umiddelbar virkning. Stomu Consult AS (Telexperten) plikter i det tilfelle å betale tilbake det beløpet som er betalt for produktet eller tjenesten, forutsatt at kunde returnerer produktet, fratrukket kundens bruk.

Stomu Consult AS (Telexperten) forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelsen, som Stomu Consult AS (Telexperten) er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immateriell rettslige mangler i Tjenesten som Stomu Consult AS (Telexperten) er ansvarlig for.

 1. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder fra den signeres av partene (inkludert bindene aksept per e-post fra autorisert representant fra selskapet). Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part:

(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller
(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent.

Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette punkt 23 krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 1. Kobling til tredjeparts nettsider

Hyperlenker på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av Stomu Consult AS (Telexperten) og Stomu Consult AS (Telexperten) er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Stomu Consult AS (Telexperten) gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle kundens søk og Stomu Consult AS (Telexperten)s lenking medfører ikke at Stomu Consult AS (Telexperten) har godkjent de respektive nettsidene.

 1. Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmeside og immaterielle rettigheter

Innholdet på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider er Stomu Consult AS (Telexperten) eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra Stomu Consult AS (Telexperten). Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at Stomu Consult AS (Telexperten) på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

 1. Kundekonto

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Stomu Consult AS (Telexperten)s hjemmesider skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse overfor Stomu Consult AS (Telexperten). For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til innloggingsinformasjonen deres, må kunden umiddelbart varsle Stomu Consult AS (Telexperten) samt endre passordet.

 1. Personopplysninger

Når Stomu Consult AS (Telexperten) er databehandlingsansvarlig
Stomu Consult AS (Telexperten) i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger. Ved å opprette en bedriftskonto hos Stomu Consult AS (Telexperten), bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om Stomu Consult AS (Telexperten)s registrering av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen.

Når Stomu Consult AS (Telexperten) behandler personopplysninger på vegne av kunden
I tilfeller der Stomu Consult AS (Telexperten) behandler personopplysninger på vegne av Kunden skal partene inngå en separat databehandlingsavtale om behandling av personopplysninger som Stomu Consult AS (Telexperten) utfører på vegne av kunden.

 1. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er regulert av norsk rett.

Eventuelle tvister løses ved voldgift iht. voldgiftsloven. Forhandlingene holdes i Oslo. Med mindre annet avtales er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse underlagt taushetsplikt.

Dersom Stomu Consult AS (Telexperten) som følge av sakens art og størrelse finner dette hensiktsmessig, kan Stomu Consult AS (Telexperten) i stedet velge å bringe saken inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

 1. Force Majeure

Stomu Consult AS (Telexperten) er ikke ansvarlig for skader forårsaket av forhold utenfor Stomu Consult AS (Telexperten)s kontroll, for eksempel krigslignende hendelser, opprør og uro, forstyrrelser i kommunikasjon, eksport- og importrestriksjoner, rettsoppgjør eller andre myndighetspålegg, streik, lockout, blokader eller annet arbeidshinder, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av de nevnte omstendigheter.

 1. Øvrig

Stomu Consult AS (Telexperten) forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling.

Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg.

Informasjonen som er tilgjengelig på Stomu Consult AS (Telexperten) sine hjemmesider medfører ikke et løfte om brukervennlighet, egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert skriftlig til kunden. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt.

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter og forpliktelser som kan henføres til avtalen uten Stomu Consult AS (Telexperten)s skriftlige samtykke.

Stomu Consult AS (Telexperten) forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne kjøpsvilkår.